Dokumendid

Hiiumaa Mudeliklubi põhikiri 

I Üldsätted

1. Hiiumaa Mudeliklubi ( edaspidi nimetatud: klubi ) on mittetulundusühinguna kasumit mittetaotlev avalikes huvides tegutsev heategevuslik ühendus mis on asutatud 09. jaanuaril 2009. asukohaga Hiiu maakond Kärdla linn.

2. Mittetulundusühingu nimi on:  Hiiumaa Mudeliklubi.

3. Klubi kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja

ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmetele, juhtimis ja kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele ega mainitud isikutega seotud isikutele, väljaarvatud juhul, kui seotud isik kuulub ühenduse poolt toetatavasse sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.

4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümboolika,  pitsat ja arveldusarved pangaasutustes.

5. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja klubi organite otsustest.

II Klubi tegevuse eesmärk.

6. Klubi tegevuse eesmärgiks on lennu-, auto- ja laevamudelismi alase spordi harrastajate ja huviliste ühendamine ja nende spordialade populariseermine, kaasates oma tegevusse koolinoori.

7. Oma tegevuseesmärgi saavutamiseks klubi:

7.1 loob oma liikmetele võimalused tegevuseesmärgi elluviimiseks;

7.2 propageerib igati lennu-, auto- ja laevamudelismi alaseid tegevusi elanikkonna, s.h. koolinoorte hulgas, loob neile võimalused treeninguteks ja vaba sisustamiseks. 

7.3 arendab koostööd lepingulistel alustel teiste ühendustega, kohaliku omavalitsusüksustega, ettevõtjatega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;

7.4 vastavalt võimalustele loob soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, treeningutel ja võistlustel osalemiseks;

7.5 klubi eesmärgi saavutamiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil viib läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omandis oleva ning tema tegevuseesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.

III Liikmed, nende õigused ja kohustused.

8. Klubi liikmeks võib olla iga  lennu-, auto- ja laevamudelismi alasest spordist huvitatud isik, kes soovib käesoleva põhikirja p. 6 toodud tegevuseesmärgi saavutamisele kaasa aidata ning osaleda p.7 toodud tegevuses.

9. Liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku avalduse alusel. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest.

Samas korras toimub liikme omal soovil liikmeskonnast lahkumine.                                                    

Liikmeskonnast väljaastumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette.

10. Liikme võib liikmeskonnast väljaarvata:

10.1 kui ta ei tasu üldkoosoleku poolt liikmele kehtestatud aasta liikmemaksu jooksva aasta lõpuks;

10.2 ei osale p.7 toodud tegevuses;

10.3 paneb toime seoses oma tegevusega klubis ebaeetilise teo rikkudes sellega sportlase eetikat ja muid spordivaldkonna üldtunnustatud   tegevuspõhimõtteid.

11. Liikme arvab liikmeskonnast välja üldkoosolek oma otsusega juhatuse ettepanekul.

12. Liikme väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

13. Liikme õigused:

13.1 võtta osa hääleõigusega üldkoosolekutest ;

13.2 võtta osa klubi üritustest ja ettevõtmistest, kasutada klubi vara;

13.3 valida ja olla valitud klubi organitesse;

13.4 saada klubi organitelt täielikku infornatsiooni klubi tegevuse kohta;

13.5 esitada ettepanekuid kõigis klubi tegevust puudutavates küsimustes;

13.6 jääda otsustamisel eriarvamusele ja nõuda selle protokollimist;

13.7 lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast igal ajal.

14. Liikme kohustused:

14.1 täitma põhikirja nõudeid ja klubi organite otsuseid;

14.2 tasuma liikme sisseastumis- ja liikme aastamaksu, mille suurus ja tasumise tähtaeg kehtestatakse  üldkoosoleku poolt;

14.3 järgima sportlase eetika ja muid spordivaldkonda puudutavaid üldtunnustatud norme.

15. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust klubi varale.


IV Vara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine.

16. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

17. Klubi kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks või lõppemiseks.

Klubil on õigus määrata toetusi, anda auhindu sportlike saavutuste eest ja muudel juhtudel.

18. Klubi vara sh. rahalised vahendid moodustuvad:

18.1 üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumis- ja liikmemaksudest;

18.2 sponsorlusest;

18.3 tulust, mida võidakse saada klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või põhi-

kirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

18.4 muust tulust, mis on vajalik klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

19. Klubi vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.


V Klubi organid

20. Klubi organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

21. Üldkoosolek on kõrgeim organ, tema töövorm on üldkoosolek.

22. Üldkoosolek:

22.1 otsustab põhikirja ja tegevuseesmärgi muutmise;

22.2 määrab juhatuse liikmed;

22.3 määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra, teeb selles muudatusi;

22.4 kinnitab klubi tegevuskavad, eelarve ja aastaaruande;

22.5 otsustab klubi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise;

22.6 valib klubi revidendi või revisjonikomisjoni;

22.7 otsustab liikme liikmeskonnast väljaarvamise;

22.8 otsutab muid klubi tegevust puudutavaid küsimusi.

23. Üldkoosolekud toimuvad sagedusega vähemalt üks kord aastas ning üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega..

24. Klubi tegevust juhib ja esindab üldkoosoleku poolt määramata ajaks määratud juhatus, mis võib olla ühe  kuni kolme liikmeline.

Juhatus:

24.1 korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust, raamatupidamist ja aruandlust;

24.2 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega;

24.3 juhatuse iga liige esindab klubi kõigis õigustoimingutes;

24.4 täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.

25.  Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab ja juhib juhatuse tööd.

26. Juhatuse liikme tasustamine toimub üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

 
VI Järelevalve ja raamatupidamine.

27. Järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selleks valib ta juhatuse volituste ajaks revidendi või revisjonikomisjoni, kes kontrollib klubi majandustegevust üks kord aastas ning esitab kontrolli tulemused aastakoosolekule.

28. Üldkoosolek võib kutsuda ka audiitori.

29. Juhatus korraldab klubi raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamisseadusele.

30. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning esitab need üldkoosolekule, lisades revidendi või audiitori arvamuse.

31. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.


VII Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine.

32. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega kehtestatud korras.

33. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine ning likvideerimismenetlus allesjäänud vara antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
34. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 09. jaanuaril 2009

Comments are closed.